Handelsbetingelser

Priser
Hos Amex-Trading tager vi forbehold for eventuelle fejl i vores angivne priser. Endvidere forbeholder vi os ret til at ændre i priserne uden forudgående samtykke.
Alle priser er eksklusiv moms og andre afgifter med mindre andet er specificeret og angivet i danske kroner.

Betaling
Amex-Trading modtager betaling med VISA-Dankort, VISA, VISA Electron, Mastercard. Betalingen vil først blive trukket på din konto, når varen afsendes. Der tages forbehold for prisfejl og udsolgte/udgåede varer.

Levering
Levering finder sted ab fabrik, medmindre andet er udtrykkeligt angivet i ordrebekræftelsen eller anden aftale.

Amex-Trading vil angive en omtrentlig leveringstid i ordrebekræftelsen eller en anden aftale. Hvis en leveringsforsinkelse skyldes en af de hændelser, der er angivet i afsnittet ‘Force Majeure’, eller skyldes køberens handlinger eller forsømmelse, bliver leveringstiden forlænget i overensstemmelse hermed.

Force Majeure
Amex-Trading er ikke ansvarlig for manglende overholdelse af eller forsinkelser i forhold til aftaler, der skyldes forhold, som er uden for Amex-Trading’s kontrol, f.eks., men ikke begrænset til, krig, krigslignende situationer, oprør, borgerkrig, regeringsindgreb eller offentlige myndigheders indgreb, brand, strejke, lockout, eksport- og/eller importforbud, mobilisering, vejrforhold, hærværk, valutarestriktioner, underleverandørers forsinkede og/eller mangelfulde leveringer, transporthindringer, herunder hindringer forårsaget af is, vejrforhold eller trafikuheld, strømsvigt og lignende produktionsproblemer eller andre årsager, som er uden for Amex-Trading’s kontrol.

Hvis en levering uden fejl eller mangler eller levering til tiden midlertidigt hindres af én eller flere af ovennævnte hændelser, udskydes leveringen i en periode, som svarer til varigheden af hindringen plus en passende rimelig periode til normalisering af forholdene. Amex-Trading skal informere køberen om ændringen eller den forventede ændring af leveringstiden. Levering på det i en sådant tilfælde udskudte leveringstidspunkt skal i alle henseender anses for at være rettidig. Hvis leveringshindringen forventes at vare længere end 12 uger, er både Amex-Trading og køberen berettiget til at ophæve aftalen, uden at dette bliver anset for et brud, og uden at parterne har mulighed for at gøre krav gældende.

Forsinket Levering
I tilfælde af forsinkelse fra Amex-Trading’s side skal køberen omgående indsende en skriftlig klage. Ellers mister køberen ethvert retsmiddel for brud på kontrakten i forbindelse med forsinkelsen.
I tilfælde af forsinkelse påtager Amex-Trading sig aldrig ansvaret for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste, driftstab eller andet indirekte tab. Amex-Trading’s ansvar kan aldrig overstige prisen på fakturaen eksklusiv moms for den del af leverancen, der er forsinket.
Køberen er ikke berettiget til at trække købet tilbage som følge af Amex-Trading’s forsinkelse.

Kontraktindgåelse
Kun ordrer, som Amex-Trading har accepteret skriftligt med ordrebekræftelse eller kontraktindgåelse, er bindende for Amex-Trading.
Ordrer, som Amex-Trading har accepteret, kan ikke annulleres af køberen.

Ejendomsforbehold
De solgte produkter forbliver Amex-Trading’s ejendom, indtil hele købsprisen er betalt i henhold til aftalen.

Fejl og Klager
Køberen skal straks efter levering gennemgå leverancen og sikre, at den er intakt og i overensstemmelse med aftalen.

Klager skal indsendes skriftligt, umiddelbart efter at fejlen er fundet eller burde være fundet, og køberen skal beskrive de fundne fejl i klagen. I modsat fald mister køberen alle retsmidler for brud på kontrakten grundet fejlen. Klagen fritager ikke køberen for dennes forpligtelse til at betale købsprisen til det aftalte betalingstidspunkt.

Hvis der ikke findes fejl, som Amex-Trading er ansvarlig for, er Amex-Trading berettiget til godtgørelse for arbejde og omkostninger, hvis det er relevant, som Amex-Trading unødvendigt er blevet pålagt som følge af klagen.

I tilfælde af fejl eller mangler har Amex-Trading – inden for en rimelig tidsfrist og efter eget valg – ret til at afhjælpe fejlene, levere erstatningsvarer, give et forholdsmæssigt afslag eller betale en godtgørelse for de defekte dele.

Amex-Trading er under ingen omstændigheder forpligtet til at levere kompensation for følgeskader, dagbøder eller bod, som er pålagt køberen, driftstab eller andre lignende indirekte tab eller følgeskader som følge af konstaterede fejl. Desuden kan Amex-Trading’s ansvar for skader aldrig overstige fakturabeløbet eksklusiv moms for de leverede varer.

Produktansvar
Amex-Trading er ikke ansvarlig for skader på produkter, som er fremstillet af køberen, eller hvori Amex-Trading’s produkter indgår, eller for produkter, der indeholder sådanne produkter, fremstillet af køberen.

Amex-Trading påtager sig under ingen omstændigheder ansvaret for følgeskader, tidstab, tabt arbejdsfortjeneste, dagbøder eller bod, som er pålagt køberen eller tredjepart, driftstab eller andre lignende indirekte tab eller følgeskader som følge af produktansvar.

Hvis en tredjepart gør krav gældende over for én af parterne vedrørende produktansvar, skal den pågældende part informere den anden part skriftligt herom.

Begrænsning af Ansvar
Amex-Trading påtager sig under ingen omstændigheder ansvaret for indirekte skader eller tab af nogen art, herunder dagbøder eller aftalte bøder, som køberen kan pådrage sig i forbindelse med en tredjepart, eller køberens driftstab, tidstab, manglende levering eller lignende indirekte tab. Selv om Amex-Trading i visse tilfælde kan frafalde krav eller rettigheder i forhold til køberen, betyder det ikke, at Amex-Trading har frafaldet sådanne krav eller rettigheder i andre tilfælde end det, der er aftalt.

Reklamationsret
Der gives 2 års reklamationsret i henhold til købeloven. Vores reklamationsret gælder for fejl i materiale og/eller fabrikation. Du kan få varen repareret, ombyttet, pengene retur eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Reklamationen gælder ikke fejl eller skader begået ved forkert håndtering af produktet/ydelsen. Du skal reklamere i “rimelig tid” efter du har opdaget manglen/fejlen. Amex-Trading vil dække returneringsomkostninger i et rimeligt omfang.
Ved returnering, reklamationer og benyttelse af fortrydelseretten sendes til:

Amex-Trading
Hovedgaden 2B
Skibby 4050
Der modtages ikke forsendelser pr. efterkrav.

Refusion
Hvis der er tale om refusion, bedes du medsende bankoplysninger i form af regnr og kontonr, så det aftalte beløb kan overføres. Disse oplysninger kan uden risiko oplyses pr. mail eller anden elektronisk form, da det ikke er følsomme oplysninger og kun vil blive anvendt til vores opfyldelse af refusionen.

Garanti
Alle varer købt på Amex-Trading.dk, eksklusiv brugte varer, er dækket af 1 års standard garanti. Derudover, kan Amex-Tradings danske kunder vælge at tilkøbe udvidet garanti i 24 måneder. Denne udvidede garanti omfatter ud over reservedele også timeløn til en eventuel reparation i den valgte periode.

I henhold til  den valgte periode på 12 eller 24 måneder fra leveringsdatoen (“garantiperiode”) skal Amex-Trading:

  • hvis køberen underretter Amex-Trading skriftligt inden 3 uger, efter at køberen har opdaget, at nogle eller alle varerne er defekte; og Amex-Trading har fået en rimelig mulighed for at undersøge de pågældende varer, efter eget valg og til enhver tid i henhold til betingelse, reparere eller erstatte de defekte dele.

Amex-Trading’s Garanti  gælder kun for reservedele og dækker ikke:

  • Fabrikationsfejl eller kosmetiske fejl, som ikke er anmeldt på leveringstidspunktet;
  •  Ethvert krav, som vedrører tilkald af en tekniker, hvor der ikke blev fundet nogen fejl, eller der kun blev fundet en ubetydelig fejl eller fejl, som kan afhjælpes på stedet ved hjælp af brugervejledning;
  • Arbejde, som er relateret til kølemiddellækage, medmindre lækagen blev opdaget, inden systemet blev fyldt med den angivne mængde kølemiddel. Hvis en kølemiddellækage ikke blev opdaget, skal Amex-Trading informeres;
  • Alle hylder, kurve, håndtag, glasdele, batterier, malearbejder, plastdele, elpærer, lysstofrør, sikringer og pakninger, hvis der ikke er gjort krav på det ved modtagelsen.
  • Enhver permanent montering af en piercing-ventil. Brug af en Schrader-ventil med låg og af en vac-pumpe og vejemaskine til genetablering af den korrekte mængde er kun dækket, hvis der er indhentet forudgående skriftligt samtykke fra Amex-Trading i forbindelse med sådanne reparationer.

Amex-Trading er ikke erstatningspligtig for varers manglende overholdelse af garantien, i følgende tilfælde:

  • Køberen fortsætter med at bruge varerne efter at have rapporteret fejlene i henhold til betingelserne i afsnittet ‘Fejl og klager’
  • Fejlen er opstået, fordi køberen ikke har fulgt Amex-Trading’s mundtlige eller skriftlige anvisninger med hensyn til opbevaring, idriftsættelse, installation, brug og vedligeholdelse af varerne. I dette tilfælde er det køberens ansvar at sikre, at det var ved modtagelsen af leveringen eller på anden måde eller (hvis dette ikke er tilfældet) god handelspraksis i forbindelse hermed;
  • Køberen har ændret eller repareret sådanne varer uden forudgående skriftligt samtykke fra Amex-Trading
  •  Fejlen skyldes almindeligt slid, forsætlig skade, forsømmelighed eller uhensigtsmæssig opbevaring eller uhensigtsmæssige arbejdsforhold; eller varerne afviger fra beskrivelsen af dem eller en gældende specifikation som følge af foretagne ændringer, som har til formål at sikre, at de opfylder gældende lovgivningsbestemte eller forskriftsmæssige krav. Disse garantibetingelser gælder for alle reparerede varer eller erstatningsvarer, som Amex-Trading har leveret.